Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Y Gymdeithas
Mr Bulkeley o’r Brynddu
Bydd cynhyrchiad unigryw yn ymweld â Theatr Harlech ar nos Fawrth, 12 Ebrill. Mae ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’ yn dod â dyddiaduron o’r 18fed ganrif yn fyw drwy ddrama a cherddoriaeth. Dyma ail daith y ddrama lwyddiannus.

Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad ac meddai:

“Mae bywyd William Bulkeley yn darllen fel opera sebon. Priododd ei ferch â môr-leidr, bu farw ei fab o alcoholiaeth, cafodd ei fam ei lladd gan ysgol yn syrthio ar ei phen cyn cael ei sathru gan wartheg! Fel sgweier ac Ustus Heddwch, mae ei ddyddiaduron yn rhoi darlun diddorol iawn o fywyd cefn gwlad Cymru yn y 1700au. Byddwn yn cyflwyno uchafbwyntiau o’r dyddiaduron, gan gynnwys hanes ei deithiau i’r Iwerddon ynghyd â ffeiriau, ymladd ceiliogod, a sgandalau’r llys ym Miwmares. Cofnodwyd nifer o ganeuon yn y dyddiaduron ac fe gynhwysir digonedd o gerddoriaeth yn y perfformiad gan Stephen Rees o Ysgol Gerddoriaeth y Brifysgol, sy’n arbenigwr ar gerddoriaeth gwerin y cyfnod.”Mae tocynnau ar gael gan theatrharlech.com, rhif ffôn 01766 780667.


Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo cyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau lleoedd
e-Ddeiseb: Mynyddoedd Pawb
CLICIWCH YMA
Prif weithgaredd y Gymdeithas, a ffurfiwyd yng Ngorffennaf 1978, yw'r rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau a gynhelir ledled Cymru ar bron bob dydd Sadwrn o'r flwyddyn. Bydd pob un o'r gweithgareddau dan ofalaeth arweinydd sydd a diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru.
Gweithgareddau

Yn ogystal a'r gweithgareddau poblogaidd, mae'r Gymdeithas yn:

1. trefnu cyfarfodydd cymdeithasol a darlithoedd fin nos

2. cynnal pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

3. cynnal cyfarfod blynyddol, a gynhelir yn yr hydref

4. cyhoeddi Y Naturiaethwr ddwywaith y flwyddyn

5. cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn

6. cyhoeddi llyfrau ar enwau Cymraeg creaduriad a phlanhigion

7. lleisio barn gyhoeddus ar faterion amgylcheddol

8. trefnu pris gostyngol gyda nifer o siopau dillad ac offer awyr agored

9. cynnig grantiau bob blwyddyn am waith gwreiddiol ym myd natur

10. cynnal cyfarfodydd gwaith cadwriaethCymdeithas Carnhuanawc

2015

Mawrth 7fed:
Ysgol Fore Carnhuanawc – 9.45 – 1.30

‘Bywyd Mewn Llyfrau’ : Jon Gower ‘I should have stuck with the two Welshmen ‘– Dimensiwn Cymreig i trasiedi Roger Casement: Keith Bush ‘Lyfr Du Caerfyrddin’: Dr .Meredid Hopwood

Mai 16eg:
Taith i Fryste – Keith Bush (Arweinydd)

Mehefin 20fed:
Taith Cerdded ym Mro Morgannwg – ardal Mar Cross (3 milltir)

Gorffennaf 8fed: Tafwyl- Helfa Trysor – Ardal y Rhath

Awst : Eisteddfod Meifod 2015

Ychwanegol

Mawrth 6ed Cyfarfod agored yn Llanfair ym Muallt. Y teitl i’w drefnu. Keith Bush fydd y siaradwr

F & P