Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Teithiau Mawrth – Gorffennaf 2017
Trefnydd: Ann Jones Croesor 01286 650 711, Symudol: 07535 095 547
Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys
Cliciwch ar y cyfeirnod map er mwyn i chi weld map o'r man cyfarfod


Dyddiad Teitl Manylion Man Cwrdd Arweinydd(ion)
4 Mawrth
Beddgelert
Hanes a nodweddion Beddgelert a Nant Gwynant. Llwybr caled a
gwastad. Tua 6-7 milltir.
Maes parcio ar ffordd Rhyd Ddu.
Hywel Madog 01766 530224

11 Mawrth

Sarn Mellteyrn

Taith hamddenol yn ardal Sarn Mellteyrn a Bryncroes.

Maes parcio’r Neuadd yn Sarn Mellteyrn.

SH238324

John Dilwyn 01286 881531

18 Mawrth

Bala

Taith o ryw 4-5 milltir yn ardal Llanfor gan ymweld â’r eglwys
hynafol.

Safle Gorwelion,

(Cywain gynt).

SH28365

Ellis Davies 01678 540249

25 Mawrth

Trawsfynydd

I gyfeiriad Cwm Moch, heibio tŷ hynafol Nant Pasgan Fawr gan
ddychwelyd ar hyd ffrwd Llenyrch.

Maes parcio ger y caffi sydd ar y chwith ar ôl troi am yr
Atomfa.

SH772525

 

Keith O’Brien 01766 540528

1 Ebrill

Llaneilian

Taith i ben mynydd Eilian ac wedyn ar ran anghysbell a hardd o
Lwybr yr Arfordir rhwng Dulas a Llaneilian.Tua 6 milltir.

Maes pario Llaneilian.

SH475928

Ann a John

01248 723922

8 Ebrill

Tomen y Mur,

Trawsfynydd

Cerdded heibio Cynfal Fawr a Cheunant Llenyrch i Llan
Ffestiniog ac ymlaen i Faentwrog.

Ger Tomen y Mur gan rannu ceir. Ffoniwch John ymlaen llaw i
drefnu cludiant yn ôl i’r ceir.

 

John a Carys 01766 513869

15 Ebrill

Llanfair

Harlech

Cyfle i grwydro rhai o lwybrau Uwchartro, Ardudwy.

Maes parcio Chwarel Hen, Cae Cethin,Llanfair.

SH678287

Haf Meredydd

07760 283 024

22 Ebrill

Sarn Bach

Cyffiniau Porth Ceiriad. Cwta 6 milltir yn rhannol ar Lwybr yr
Arfordir.

Wrth ysgol Sarn Bach.

SH304267

Anet Thomas

01758 712980

 

29 Ebrill

Garn Fadryn

Taith weddol galed i gopa’r Garn. Golygfeydd godidog o Benrhyn
Llŷn.

Parcio
ger y Capel ym mhentref Dinas.          
         SH269361        
  (Dalier sylw! Nid ym mhentref Garn Fadryn)

Richard Lloyd Jones

07569 495 808

6 Mai

Cors y Gedol,

Talybont

Tro uwchlaw Talybont at Bont Sgethin a dychwelyd heibio Cors
yGedol. Ychydig o godi i ddechrau. Tua 5 milltir.

Maes parcio di-dâl ger y bont.

SH590218

 

Gareth a Margaret Tilsley

01248 362707

13 Mai

Crafnant a Geirionydd

Cylchdaith o amgylch y ddau lyn. Rhyw 4-5 milltir hefo un darn
gweddol serth ac un darn lle mae angen gofal.

Maes parcio Llyn Crafnant.

SH756618

Dilys ac Aneurin Phillips

01492 650003

20 Mai

Dolwyddelan

Cylchdaith i fyny Cwm Penamnen a throsodd tua Blaenau
Dolwyddelan ac yn ôl heibio’r castell. Un ddringfa weddol serth cyn
cinio ond y gweddill yn gymharol hawdd.

 

Maes parcio gorsaf reilffordd y pentre.

SO738521

 

Rheinallt Llwyd

01970 617587/

07792997806

27 Mai

Llandudno

Cylchdaith y Gogarth.

Yn hamddenol, dilyn y llwybr sy’n cychwyn ar osgo ger Hospis
Dewi Sant i gyfeiriad palmant calchog ar ucheldir y Gogarth. 5-6
milltir.

Parcio ar ochr y ffordd ger traeth gorllewinol Llandudno.

SH711822

Wesley a Catrin  012448 680858

3 Mehefin

Cwm Orthin

Daearyddiaeth y cwm a golwg ar y cloddio archeolegol yno.

Maes parcio ger Caffi Llyn Tanygrisiau.
SH683449

Dafydd Roberts 01766 830840

10 Mehefin

Cwm Pennant

Taith i “ardd bach Cwm Llefrith” J.Lloyd Williams gan godi’n
bwyllog at Foel yr Ogof  i sylwi ar y planhigion mynydd.

Rhannu ceir o Eglwys Dolbenmaen       SH506432
i Fferm Cwrt Isaf

SH540465

Iwan Edgar

01758 612765

Nos Fercher     14 Mehefin

Caernarfon

‘Tyd am Dro, Co’ .Taith o amgylch y dref gyda Emrys Llewelyn.
£6.50, yna swper yng Ngwesty Castell. Enwau ymlaen lllaw i Ann.Y cyntaf
i’r felin….

Cyfarfod ger cofgolofn Lloyd George ar Y Maes am 6 o’r gloch.

 

Ann Jones

01286 650711

17 Mehefin

Aber

gwyngregyn

Bore- Canolfan Ymchwil Amgylcheddol y    Brifysgol,
Henfaes; technegydd yn arwain.

Prynhawn – Gwarchodfa Coedydd a rhaeadr Aber gyda’r warden. 5
milltir resymol.

Maes parcio’r traeth yn Aber.

SH648435

Tudur Pritchard

01286 650435

24 Mehefin

Mynydd Cenin

Cylchdaith ar ffyrdd tawel o amgylch godre Mynydd Cenin gan
alw yng nghapel hanesyddol Brynengan. Tua 5 milltir pur rwydd.

Ochr y ffordd ym Mwlch Derwin(tua milltir o Bantglas). Rhannu
ceir os oes modd.

 SH468468

 

Dawi Griffiths

01286 660367

1 Gorffennaf

Blaen Cywarch, Dinas Mawddwy

Taith fotanegol i Graig Cywarch.Tua 4 milltir heriol a serth
mewn darnau.

Maes parcio’rParc Cenedlaethol wrth Blaen Cywarch.  
          SH853188

Tegwyn Jones

01650 531411

8 Gorffennaf

Llandudno

Golwg ar lystyfiant Y Gogarth. Crwydro hamddenol.

Maes parcio  di-dâl uwchben eglwys St.Tudno.

SH770835

Wendy

Mc.Carthy 01492 680853

15 Gorffennaf

Aberogwen

Cylchdaith i Abergwyngregyn gan ddychwelyd ar yr Henffordd.
Dirgelion lu- maes awyr o’r Rhyfel Byd 1af; safle Oes Efydd; brwydyr
o’r Rhyfel Cartref … Tua 6 milltir gweddol wastad.

Maes parcio ger y traeth yn Aberogwen

SH615723

Gareth Roberts

07867 810576

 

22 Gorffennaf

Llanddwyn

Taith ar y gwastad drwy’r goedwig i’r Ynys ac yn ôl ar y
traeth.

Maes parcio      wrth y traeth    
 SH405635

Tâl mynediad £4

Dafydd a Barbara 01286 676601

29 Gorffennaf

Pontrhydybont

Cylchdaith yn ardal Pontrhydybont yn cynnwys rhan helaeth o
arfordir Ynys Môn. Tua 5-6 milltir.

Safle answyddogol ar yr hen ffordd -troi i’r dde wedi pasio’r
gylchfan fach ar y B4545 o’r Fali i gyfeiriad Pontrhydybont.

SH286789

Jim Marshall

01248 714842

10 Awst

(dydd Iau yr Eisteddfod.)

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi

Cylchdaith yn y Parc heibio Ynys Wellt, Mynydd Twr ac at Dŵr
Elen gyda golygfeydd gwych. Tua 5 milltir gyda pheth dringo a thir garw.

Maes parcio’r Parc Gwledig.

SH226832

Wil Stewart

07904201201

F & P