Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Trefnydd: Ann Jones Croesor 01286 650 711, Symudol: 07535 095 547
Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys
Cliciwch ar y cyfeirnod map er mwyn i chi weld map o'r man cyfarfod

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cwrdd

Arweinydd(ion)

3 Medi

Llandudno

Golwg ar lystyfiant y Gogarth.

Maes parcio di-dâl uwchben eglwys St.Tudno

SH770835

Wendy Mccarthy

01492 877451

10 Medi

Nefyn

Taith hamddenol yng nghyffiniau Nefyn gyda un
ddringfa ysgafn. Golygfeydd a hanesion difyr gan un a fagwyd
yno.

Maes parcio Stryd y Plas

SH307404

Harri Williams

01792 822799

16- 18 Medi

Maentwrog

Y Gynhadledd

Flynyddol

Plas Tan y Bwlch

Iona Evans

01745 860860

24 Medi

Prifysgol Bangor

Ymweld â Gerddi Treborth yn y bore. I’r Caban
Chwarel yn Pontio dros  ginio :barddoniaeth a hwyl y caban
 gyda Steffan ab Owain.Yna,ymweliad ac arddangosfa “Datblygiad
Natur”

yn Adeilad Brambell.

Gerddi Treborth
SH551711

Pontio
SH579721

Adeilad Brambell
SH577719

Tudur Pritchard

01286 650435

1 Hydref

Cwm Mynach,

Taicynhaeaf

Bontddu

Cylchdaith at Lyn Cwm Mynach ar lwybrau’r
goedwig.Tua 4-5 milltir.

Troi o’r A496 am Taicynhaeaf gyferbyn â Phont
Penmaen. Parcio wrth Bont Garth Gell.

SH683205

Margaret Roberts

01407 810658

8 Hydref

Porth Llechog,

Amlwch

Cylchdaith Porth Llechog – Torllwyn- Porthwen.
Tua 6 milltir.

Pentref Porth Llechog.

SH426944

Jim Marshall

01248 714842

15 Hydref

Tywyn

Taith arfordirol o Dywyn i Aberdyfi.Tren o
Bwllheli am 9.34am neu o Fachynlleth am 10.55am yn cyrraedd Tywyn
am 11.30.Dychwelyd i Bwllheli o Aberdyfi am 3.15pm ac i Fachynlleth
am 3.32pm.

Gorsaf rheilffordd Tywyn "T1">DALIER SYLW!

Cychwyn am 11.30am

SH584007

Maldwyn Davies

01654 710428

22 Hydref

Talysarn

Fy Nyffryn Diwydiannol.Cipolwg ar hanes a
daeareg Dyffryn Nantlle.Taith drwy’r chwareli i gynfyd y Dyffryn,
oddeutu 7 milltir.Llwybrau ychydig yn arw a serth ar adegau,

Maes parcio yng nghanol Talysarn.

SH488529

Hywel Madog

01766 530224

29 Hydref

Llanfairfechan

Cylchdaith yn olrhain ychydig o hen,hen hanes
Llanfairfechan.

Maes parcio Ffordd yr Orsaf i rannu ceir i’r
man cychwyn.

SH681751

Wesley a Catrin

01248 680858

5 Tachwedd

Garreg Llanfrothen

Cerdded heibio Plas Brondanw a Garreg Hylldrem
i Groesor. Hanes Moses Kellow, a dychwelyd i Garreg.

Maes parcio Tafarn Brondanw.

SH614417

John a Carys Parry    01766
513869

12 Tachwedd

Llanfairfechan

Dal bws a cherdded llwybr yr arfordir yn ôl i’r
man cychwyn. Cofiwch ddod a’ch tocyn bws!Tua 5 milltir ar y
gwastad.

Maes parcio ar y prom ger y caffi. SH679754

Gareth a Margaret Tilsley

01248 362707

19 Tachwedd

Cemlyn

Adar y Gaeaf – Dowch ac ysbienddrych!

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth

i’r gorllewin o draeth Cemlyn.

SH620467

Rhys Jones

07807583160

26 Tachwedd

Pendraw Llŷn

Ail ymweld â’r daith “Trwy Uwchmynydd a’i
lonydd bach cul” – yn hamddenol a phwyllog!

Parcio oddiar y ffordd goncrit ar waelod Mynydd
Mawr.
SH143256

Dic a Marged

01758 730469

3 Rhagfyr

Capel Curig

Taith yn Nyffryn Llugwy o Westy Cobden gan
ddilyn yr afon i gyfeiriad Tŷ Hyll ac yn ȏl. Eithaf hawdd heblaw am
  tua ½ milltir o gerdded caled ar lwybr gwledig yn  ȏl
at y gwesty.

Maes parcio Gwesty Cobden SH731577

Richard Lloyd Jones

07596 495 808

10 Rhagfyr

Y Bermo

Dilyn y llwybrau o’r dref am Dinas Olau

a hen fferm y Gell Fechan a cherdded rhywfaint
o’r Llwybr Mango.

Pen pellaf maes parcio mawr y dref.

SH613155

Ann Thomas

01341 422736

17 Rhagfyr

Llanbedrog

Cylchdaith hamddenol o tua 4 milltir,gan gylchu
Mynydd Tir Cwmwd.

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger
y traeth.

Catrin Jones 01758 740628

7 Ionawr

2017

Clynnog

Taith Lobsgows.Taith fer yn ardal Clynnog cyn
cinio ym Mryn Eisteddfod. Enwau i Dafydd a Barbara erbyn 4
Ionawr.

Maes Parcio Bwyty Bryn Eisteddfod     SH417499

Dafydd a Barbara 01286 676601

14 Ionawr

Cwm Pennant

Taith i Gwm Dwyfor. Tirwedd gyda mannau
serth,gwlyb a garw. Tua 5 milltir.

Cyfarfod ger y bont.

SH533476

Enid

01766 530224

Sue

07786068097

21 Ionawr

Y Ffôr

Taith hawdd a hwylus o tua 4 milltir gan ymweld
ag eglwys bwysig Abererch.Fawr ddim gelltydd o bwys ond un lle
gwlyb yn bosib.

 Rhan isaf maes parcio Canolfan Arddio
Tyddyn Sachau,Y Ffôr.

SH397383

Dawi Griffiths

01286 660367

28 Ionawr

Tre Arddur

Arfordir Ynys Cybi a’r Meini Hirion.Taith
hamddenol ar lwybr yr arfordir o Dre Arddur i’r Penrhynmawr ac
ymlaen at y meini hirion nodedig ym Mhenrhosfeilw.Tua 5 milltir
gweddol wastad.Taith unffordd:rhannu ceir i ddychwelyd.

Tre Arddur     SH257789

Ann a John

01248 723922

4 Chwefror

Bangor

Taith ar y lôn las o Borth Penrhyn i’r Felin
Hen. Taith  hamddenol ar lwybrau wedi eu plamantu.Tua 6
milltir.

Maes parcio di-dâl Bae Hirael gyferbyn â’r
Nelson.

SH586727

Janet Buckles 01248 605502

11 Chwefror

Llanuwchllyn

Taith resymol at Gastell Carndochan ar ffyrdd
cefn gwlad gyda tipyn o allt i’r castell. 4-5 milltir.

Maes parcio’r fynwent.

SH873304

Dafydd ac Alwena

01745 813065

18 Chwefror

Pentir

Hanesion Plas Pentir,Mynydd Llandegai a Sling.
Tua 5 milltir.

Ger Tafarn y Faenol,Pentir.

SH573669

Gareth Roberts 07867 810576

25 Chwefror

Llwybr Cynwch,

Dolgellau

Cylchdaith 3-4 milltir gweddol wastad ond
caregog.

Maes parcio Llwybr Cynwch ar ffordd
Llanfachraeth

SH746211

Mary Jones

01341 423 225

F & P