Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Teithiau Mawrth – Gorffennaf 2017
Trefnydd: Iwan Roberts Ffôn: (01824) 703906. Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys. Cliciwch ar y cyfeirnod map er mwyn i chi weld map o'r man cyfarfod.


Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cwrdd

Arweinydd(ion)

 4 Mawrth

Nant y Ffridd

Coedlannau, ffriddoedd a golygfeydd.
Tua 6milltir cymedrol.

Tafarn y Cross Keys, Llanfynydd.

SJ279567

Bryn a Frances Jones

01352 756606

18 Mawrth

Llethrau Trefriw

Llwybrau diddorol i Lyn Geirionydd ac
yn ôl heibio eglwys Llanrhychwyn. 6milltir hamddenol.

Maes parcio Trefriw, gyferbyn â’r
felin wlan.

SH782630

R. Glyn Jones

01492 640227

25 Mawrth

Ardal yr Alwen – Rhan 2

Lawr yr afon i Bentrellyncymer a
heibio Caer Ddunod. 6milltir hamddenol.

Maes Parcio’r gronfa, ger yr argae.

SH955529

Dafydd ac Alwena Williams

01745 813065

1 Ebrill

Moel Fodiar a’r Cylch

 

 

Hamddenol ar y cyfan ond ychydig o
ddringo i gopa’r Foel. Tua 7milltir.

Fferm Pen Parc Llwyd (trwy ganiatâd
caredig), ar y B5382 tua milltir o Henllan i gyfeiriad Llansannan.

SH004677

Myra Pritchard

01745 815485

8 Ebrill

Ysceifiog

Taith hamddenol, coedlannau a
llwybrau tawel. Tua 6milltir.

Yn y pentre, parcio cyfrifol os
gwelwch yn dda.

SJ153715

Hari Hughes

01745 331525

22 Ebrill

Craigadwywynt

Taith ar y garreg galch, hamddenol
ond ‘sgythrog mewn mannau. Tua 5milltir.

Neuadd Pwllglas, ger Rhuthun.

SJ118548

Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

27 Ebrill

(nos Iau am 7.00)

Noson Gymdeithasol Maldwyn

Sgwrs gan Beryl Vaughan:

‘Profiadau Teithiau Tramor’

Lluniaeth ysgafn, cyfraniad o £4

Cwpan Pinc, Llangadfan, Maldwyn.

Eluned Mai Porter

07711 808584

01746 765422

29 Ebrill

Glyn Ceiriog ac Afon Teirw

Coedlannau, llethrau ysgafn a lonydd
tawel. Tua 6milltir.

Ger Ysgol Cynddelw, ym mhen
dwyreiniol Glyn Ceiriog.

SJ207380

Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

4 Mai

nos Iau

am 6.00

Taith fer a swper i ddilyn.

Manylion pellach yn nes at yr
amser.

Tafarn Dinorben, Bodfari ger
Dinbych.

SJ094702

Hari Hughes 01745 331525

6 Mai

Afon Clwyd yn ei Henaint

I lawr un ochr at yr aber ag yn ôl
yr ochr arall- yn gyfangwbl ar y gwastad. Tua 6milltir.

Ger llyfrgell Rhuddlan.

SJ023782

Eifion Griffiths

01745 570395

12 Mai

nos Wener

am 6.15

Coed Mawr yn ei blodau

Taith fer (dwy filltir a hanner) ar
lethrau ysgafn.

Pen gogleddol  ffordd osgoi
Llanrhaeadr Y.C. ger Dinbych.

SJ082637

Philip Williams

01745 890466

13 Mai

Llanrwst

Taith hamddenol drwy goedlannau ac ar
lonydd tawel. Peth dringo ysgafn, tua 6milltir.

Plas yn Dre (Glasdir) yng nghanol y
dre.

SH796616

Mair Owens

01492 640114 ac Elizabeth Roberts

01492 640591

16 Mai

pnawn Mawrth am 2.00

Eglwysbach

Lonydd a llwybre tawel. Peth dringo
ysgafn yma ag acw, tua 5milltir.

Maes parcio bychan ger yr eglwys.

SH803705

R. Glyn Jones

01490 640227

20 Mai

Gwytherin

I Fynydd Hiraethog ac i olwg Llyn
Alwen. Peth dringo, tua 7milltir.

Yn y pentre.

SH877615

Hari Hughes

01745 331525

27 Mai

 

Eigiau, Cowlyd a Coety

O geg Cwm Eigiau, drosodd i Gowlyd ac
yn ôl heibio Coety. Tua 6milltir sgythrog ond hamddenol a phwyllog.

Ger Tafarn Y Bedol, Talybont, Dyffryn
Conwy.

SH767689

(Ceir i’r man cychwyn)

 

Alun a Mair Williams

01492 580723

 

2 Mehefin

nos Wener

 am 6.00

O Brestatyn i Allt Melyd ac yn
ôl.

Ar y gwastad, heblaw am ddringfa fer
yn y canol. 4milltir.

Maes parcio yng nghanol Prestatyn, tu
ôl i’r eglwys (rhan uchaf).

SJ067828

Arnold Jones

01745 355836

3 Mehefin

Godre Mynydd Rhiwabon

Coetir, cronfeydd a lonydd tawel. Dim
llawer o ddringo, tua 6milltir.

Ger Capel Bethlehem,
Rhosllannerchrugog.

SH289467

Brynle Hughes

01490 430215

7 Mehefin

pnawn Mercher am 1.30

Tê yn yr ardd

Taith fer ar gyrion Dinbych, yna
ymlacio mewn gardd. £4 yn cynnwys paned.

Plas Gwaenynog, milltir o’r dre, ar
yr A543 (ffordd Pentrefoelas).

SJ035654

Lun Roberts

01824 703275

Enwau mewn da bryd.

10 Mehefin

Llandrillo, ger Corwen

Ar y gwastad am Hendwr, dringfa
gweddol heriol i Foel Ty-ucha ac yn ôl heibio Garthiâen. Tua
6milltir.

Maes Parcio Llandrillo.

SJ035372

Gwenda Lloyd

01490 412389,

Mari Roberts

01490 412633 a

Rhian Hâf Jones

01978 351593

17 Mehefin

Pentrefoelas a’r Cylch

Taith hamddenol ar lethrau ysgafn.
Tua 6milltir.

Ar ffordd Nebo.

SH873515

Elizabeth Roberts

01492 640591

Mair Owens

01492 640114 a

Iona Evans

01745 860660

24 Mehefin

Llanferres a Maeshafn

Edrych am flodau a gloynod ar y
garreg galch – ‘sgythrog mewn mannau. Tua 5milltir hamddenol.

Y gilfan ar ochr yr A494, i’r de o
Lanferres.

SJ187597

Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

30 Mehefin

nos Wener

am  6.00

Bryntrillyn a Phlas Pren

Noson yng nghwmni Eira Jones, taith
fer, sgwrs a bwyd.

Tafarn yr Heliwr, Bryntrillyn, Mynydd
Hiraethog.

SH953591

Iwan Roberts

01824 703906

Mwy o fanylion yn nes at yr amser.

1 Gorffennaf

 

Ardal Sychnant

Taith ar y bryniau uwchben Conwy.
Peth dringo yma ac acw. Tua 6milltir.

Maes parcio Bwlch Sychnant, yr agosa
at Ddwygyfylchi.

SH750769

Hari Hughes

01745 331525

7 Gorffennaf

nos Wener

 am 6.00

Llanrwst

Taith fer, tua 3milltir. Beth am
sglodion hefo’n gilydd wedyn?

Maes Parcio Plas yn Dre (Glasdir).

SH796616

Iona Evans

01745 860660 a

Mair Owens

01492 640114

8 Gorffennaf

Graianrhyd a Mynydd Llandegla

Rhosdir a choedwigoedd. Hamddenol,
tua 5milltir.

Hen ysgol Graianrhyd, pen ddwyreiniol
y pentre.

SJ221562

Philip Williams

01745 890466

15 Gorffennaf

Ardal Sontli, ger Wrecsam

Taith ar y gwastad, pyllau dŵr a
llwybre tawel. Tua 5milltir.

Maes parcio Bonc yr Hafod, rhwng
Johnstown a’r ffordd ddeuol A483.

SJ313465

Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

21 Gorffennaf

nos Wener

Taith fer a bwyd-

cysylltwch â Lun mewn da bryd.

Manylion i’w trefnu .

Manylion i’w trefnu

Lun Roberts

01824 703275

22 Gorffennaf

Astudio Planhigion

Astudio a nodi fflora glannau Afon
Ceirw. Tua 3milltir o gerdded.

Ger hen ysgol Dinmael, ger Corwen.

SJ003446

Delyth Williams

01824 702196

29 Gorffennaf

taith brynhawn am 1.00

Taith ar lan y môr

Rhwng Y Rhyl a Phensarn- tua
5milltir.

Maes parcio traeth Pensarn. Bws i’r
Rhyl a cherdded yn ôl. Dim dringo!!

SH945786

Iona Evans

01745 860660

10 Awst

Dydd Iau yr

Eisteddfod

Parc Gwledig

Morglawdd

Caergybi

Cylchdaith yn y Parc heibio Ynys
Wellt, Mynydd Twr ac at Dŵr Elen gyda golygfeydd gwych. Tua 5 milltir
gyda pheth dringo a tir garw.

Maes parcio’r Parc Gwledig.

SH226832

 

Wil Stewart

07904201201

F & P