Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Teithiau Mawrth – Gorffennaf 2017
Trefnydd: Eirian Davies Ffon: (01792) 844821 Symudol: 07583477447 e-bost : tomoseirian@gmail.com
Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.Cliciwch ar y cyfeirnod map er mwyn i chi weld map o'r man cyfarfod.


Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cwrdd

Arweinydd(ion)

4 Mawrth

Taith Tramffordd, Parc a
Chamlas.

> Cylchdaith tua 6 milltir o’r Parc Gwledig ar
draws Cwm Cynon at lannau Afon Cynon. Dilyn honno o Drecynon, heibio
Tresalem ac ymuno â chamlas Aberdâr. Croesi’r cwm i Aberaman, ymuno
â thramffordd Cwmaman-Cwmdâr ac yn ôl i’r Parc.

Parc Gwledig Cwmdâr.

SN985026

Gwyn Morgan

01685 814348

11 Mawrth

Llwybr Piercefield

Dilyn llwybr twristiaid
hanesyddol Piercefield ger Afon Gwy ac yn ôl heibio ystâd Piercefield
a maes rasys ceffylau Cas-gwent. Mae’r  llwybr  yn arw mewn
rhannau, gyda peth dringo. Tua 6 milltir, gymedrol ar y mwyaf.

Maes parcio Canolfan
Hamdden Cas-gwent.

ST528943

Ena Morris

01495 755940

07890611737

18 Mawrth

Llanddewi Nant Honddu yn
y

Mynyddoedd Duon

Taith tua 6 milltir,
dechrau gyda rhiw serth i fyny i Fal Bach, wedyn llwybr gweddol esmwyth
lawr y crib ar Ffordd y Bannau ac yn ôl trwy goedwigoedd.

Maes Parcio ger Priordy
Llanddewi Nant Honddu.

SO289278

Olwen Jones

01873 857866

Helen Morgan

01873 737738

25 Mawrth

Senghennydd ac Eglwysilan

Cylchdaith fynyddig tua 6 milltir.
Peth dringo a disgyn serth (tua 20 munud yr un). Ymweld ag
arddangosfa’r ganolfan ar ddechrau’r daith i gael ychydig o hanes
tanchwa 1913.

Canolfan Treftadaeth Cwm
Aber, Gwern Avenue, Senghennydd, CF83 4HA.

Troi i’r chwith o’r B4263 ger tŵr y cloc
yn Senghennydd.

ST117908

Glyn Hughes

01443 407080

1 Ebrill

Ardal Bedd Morus

Cylchdaith tua 7 milltir yn mynd o
faes parcio Bedd Morus i lawr i’r arfordir ac yn ôl, felly peth
dringo.

Maes Parcio Bedd Morus, ar
ochr Orllewinol Comin Carn Ingli.

SN038365

 

 

 

Digby Bevan

01239 851475

07870663574

 

8 Ebrill

Y Saith Fferm (Mynydd Milfre a Chefn
Coch)

Cylchdaith gymedrol tua 7 milltir  a
fydd yn fforio unigedd gweundiroedd uwchben Cwm Celyn a’r Blaenau –
cartref Hen Wrach y Bryniau a chreaduriaid goruwchnaturiol eraill.
Golygfeydd gwych dros Safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon. Peth dringo.
 

Maes Parcio wrth lan
ogleddol Llynnoedd Cwm Celyn, Blaina.

SO208087

NP13 3LF

Frank Olding

07971 081647

15 Ebrill

Pendam, Bont-goch a Chwmsymlog

Cylchdaith tua 6 milltir gan ddilyn
Afon Leri i Bont-goch ac yn ôl drwy Gwmsymlog. Cymharol hamddenol ar y
cyfan. Ambell sticil.

Maes Parcio ger Llyn
Pendam.

SN710839

Jackie Willmington

01970 820370

22 Ebrill

Ardal Trelech (Sir Fynwy)

Cylchdaith tua 6 milltir drwy gefn
gwlad hyfryd yr ardal, yn ymweld â Neuadd Cleddon, coedwig Nawffynnon,
Hygga ac yn ôl i Hen Ddinas Goll Trelech.

Maes parcio’r  Lion Inn,
Church St, Trelech.

SO501055

NP25 4PA

Robin Davies

01594 563172

07772197291

27 Ebrill

Nos Iau

7yh

Noson Gymdeithasol Maldwyn

Sgwrs gan Beryl Vaughan –
“Profiadau Teithiau Tramor”. Darperir lluniaeth ysgafn: cyfraniad o
£4

Cwpan Pinc, Llangadfan,
Maldwyn.

SJ011108

Eluned Mai Porter

07711808584

01746 765422

29 Ebrill

Blaenrheidol

Cylchdaith gymedrol tua 7-8
milltir yn yr ucheldir yn dilyn y gronfa i gyfeiriad Hengwm ac yn ôl
heibio Llyn Llygad Rheidol. Dim gormod o ddringo ond peth tir gwlyb.

 

Ger argae Nant-y-moch.

SN756862" target="_blank">SN756862" target="_blank">SN756862

John Williams

01970 617173

13 Mai

Ardal Llangadog

Cylchdaith tua 7 milltir gyda pheth
dringo.

Ochr Brynaman o Gomin
Llangadog, ger y bont sydd yn croesi Afon Sawdde.

SN706276

Mary a Garfield Rees

01269 842123

20 Mai

Nant Cyw a Cheiliog

Dilyn Nant Cyw a Nant
Ceiliog trwy Goedwig Giedd allan i’r mynydd. Edrych ar gorlan enfawr
a sylfaen bwthyn Oes yr Efydd. Dilyn gwely hen dramffordd Carreg Bwdr
i’r Cribarth. Dringo’n raddol am hanner cyntaf y daith.

 

Maes Parcio Coedwig
Giedd.

SN791128

Arwel Michael

01639 844080

07976 787640

27 Mai

Tal-y-bont ar Wysg

Cylchdaith esmwyth tua 5-6 milltir ar
ymyl Bannau Brycheiniog yn dilyn olion hen dramffordd, llwybrau
mynyddig a’r gamlas.

Maes parcio Neuadd y
Pentref. Troi oddi ar yr A40 rhwng Aberhonddu a Bwlch. Mae’r neuadd
ar Heol Penpentre, ochr Aberhonddu o’r pentref.

SO113228

 

John Harry

01792 882188

3 Mehefin

Llanfair Clydogau i Lambed

Taith tua 7 milltir drwy
goedwig gymunedol ’Long Wood’.

Peth dringo ar y dechrau.

Maes parcio Rookery ger
Ysgol Llanbedr Pont Steffan (Tâl).

Dal bws 10.30 , felly dewch mewn da bryd.

SN575481

Alun Jones

01570 423231

10 Mehefin

Uchelfannau'r Preselau

Cylchdaith tua 6 milltir yn dringo
Foel Drygan ac ymlaen i Fedd Cerrig Arthur, yn wlyb mewn mannau,
gobeithio clywed y gwcw.

Maes parcio (i rannu ceir)
ger Heol Parc y Ffair, tu ôl i Glwb Rygbi,

Crymych.

SN182339

Clem Lewis

01239 858933

17 Mehefin

Tarenni Meirion,

Pennal

Cylchdaith tua 5 milltir ar ochr
Tarenni Meirion, peth dringo gweddol gymedrol, ar heolydd y goedwig.

Ger y Capeli ar Heol y Twr,
Pennal, troi i’r dde (o gyfeiriad Machynlleth) ger yr ysgol.

SH698004

Terry Edwards

01970 612380

24 Mehefin

Dinbych-y-pysgod

Cyfle eto i ail-wneud taith hyfryd o
ychydig flynyddoedd yn ôl, sef dal y bws yn Ninbych-y-pysgod i
Saundersfoot a cherdded nôl i’r dref. Y bwriad yw gwneud y daith i
gyd ar y traeth gan y bydd y llanw yn isel iawn. Felly, dewch ag
esgidiau a dillad addas ar gyfer y traeth ym mis Mehefin!. Tua 5
milltir hawdd.

Maes Parcio canol y dref
ger Sainbury’s, Upper Park Road, SA70 7LT.

Mae’r bws yn gadael o’r maes parcio am
10.29 felly dewch mewn da bryd.

SN133004

Satnav SA70 7LT

Alan Williams

02920 752382

07989 451348

29 Mehefin

Dydd Iau

2.00 y prynhawn

Penglaneinon, Cwm Elan

Taith fer a chyfle i
ddarganfod harddwch gweirgloddiau Penglaneinon yng nghwmni’r fotaneg
wraig Ann M Davies.

Cyfle wedyn i gael lluniaeth yn yr ardal.

Ger Eglwys Nant gwyllt.

SN909639

 

John Williams

01970 617173

1 Gorffennaf

Llyn Brianne, ger Llanymddyfri

Taith tua 7 milltir o Lyn Brianne, yn
cynnwys ogof Twm Siôn Cati, gwarchodfa natur Gwenffrwd – Dinas ac
afonydd Tywi a Doethïe. Llwybrau garw a serth mewn mannau.

Maes Parcio Llyn Brianne,
ger yr argae.

SN794485

Richard Davies

02920 842923

8/ Gorffennaf

Porth Einon i Paviland

Cylchdaith tua 7 milltir yn dilyn
Llwybr yr Arfordir (felly peth dringo a llwybr cul/garw mewn mannau) Yn
ôl ar dir amaethyddol, gwlyb mewn un man.

Maes Parcio Porth Einon
sydd ar ochr y traeth. Tal (£5 yn 2016 - rhannwch geir!).

SS466851

Eirian Davies

01792 844821

15 Gorffennaf

Llanllawddog

Taith tua 6 milltir, ychydig o
ddringo graddol.

Ger Eglwys Llanllawddog.

SN457293

Sat Nav SA32 7JE

 

Ann Phillips

01559 384558

22

Gorffennaf

Uwchben Alltwen a Glais

Cylchdaith tua 6 milltir, perth
dringo ar y dechrau.

Maes parcio Capel
 Alltwen.

SN726033

 

Elizabeth Jones

01792 864238

10 Awst

Dydd Iau yr

Eisteddfod

Parc Gwledig

Morglawdd

Caergybi

Cylchdaith yn y Parc heibio Ynys
Wellt, Mynydd Twr ac at Dŵr Elen gyda golygfeydd gwych. Tua 5 milltir
gyda pheth dringo a thir garw.

Maes parcio’r

 Parc  Gwledig.

SH226832

Wil Stewart

07904201201

F & P