Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Newyddion

Ar dafod ac ar droed

Dathliadau Calan Haf Cyfeillion Ellis Wynne
Ebrill y 30ain a dros benwythnos Mai'r 3ydd a'r 4ydd

Eleni am y tro cyntaf mae Cyfeillion Ellis Wynne yn trefnu digwyddiadau i ddathlu Calan Haf. Gwraidd hyn yw bod Ellis Wynne wedi ysgrifennu ambell i Garol Haf. Mae Cyfeillion Ellis Wynne eisiau gwneud defnydd o'r carolau yma a'u hadfywio, ac eisiau dathlu'r haf yn enw Ellis Wynne, yn Ardudwy.
Nos Fercher y 30ain o Ebrill – Dathliadau Calan Mai
Sgwrs gan Dr Rhiannon Ifans yn Neuadd y Gymuned yn Nhalsarnau am 7.00 yh yn trafod cefndir y traddodiad hwn. Rafflau a phaned a chacen ar gael. Mynediad am ddim
Y 3ydd a'r 4ydd o Fai - Penwythnos Calan Haf
Fe fydd y prif ddathliad yn digwydd ar y penwythnos ganlynol gyda chyfuniad o ganu carolau haf Ellis Wynne (a charolau haf eraill) yn eglwysi'r plwyf, teithiau cerdded rhwng yr eglwysi a'r Lasynys, ac adloniant gwerin yn y Lasynys i gloi'r dyddiau. Bydd gofyn i unrhyw un â diddordeb logi ei le ymlaen llaw oherwydd nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael.
Mae'r penwythnos hwn yn rhad ac am ddim yn cynnwys cludiant yn y bws, brecwast, a theithiau cerdded o dan arweiniad arweinydd lleol, profiadol.
Cynnig gwerth chweil felly llogwch eich lle ar frys.
Dydd Sadwrn, Mai'r 3ydd, 2014
Parcio a chyfarfod yn y maes parcio yn Llandanwg
8.30 yb - Gwasanaeth a chanu carolau haf yn Eglwys Llandanwg
9.15 yb - Brecwast yng Nghaffi’r Maes, Llandanwg
9.45 yb - Taith gerdded o Landanwg i Lanfihangel-y-traethau. O Eglwys Llandanwg, byddwn yn dilyn yr arfordir ar hyd rhan helaeth o draeth Harlech, cyn troi i mewn i’r tir am Forfa Harlech, heibio Tanforhesgen, fferm Glan-y-môr, cyn cyrraedd Eglwys Llanfihangel-y-traethau. Ar y daith cawn gyfle i sylwi ar ambell i fan nodweddiadol megis Eglwys Llandanwg a bedd Siôn Phylip, Castell Harlech, Erinfa (cartref Robert Graves), Morfa Harlech (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig), Moel-y-glo (cartref gwraig Ellis Wynne), Clogwyn Melyn (cartref y cyn-ficer Bob Hughes, mab Richard Hughes, awdur ‘High Wind in Jamaica’), ac Ynys Gifftan.
Gweddill y prynhawn - Gwasanaeth a chanu carolau haf yn Eglwys Llanfihangel-y-traethau. Adloniant gan Band Arall a dawnswyr gwerin
Ar ddiwedd y prynhawn, bydd bws yn cyrchu'r mynychwyr yn ôl at eu ceir, neu mae dewis o barhau â’r daith gerdded cyn belled â’r Lasynys Fawr.
Dydd Sul, Mai'r 4ydd, 2014
8.00 yb - Cyfarfod ym maes parcio'r Lasynys a bws i Eglwys Llandecwyn
8.30yb - 9.00 yb – Gwasanaeth a chanu carolau haf yn Eglwys Llandecwyn
9.00 yb - Brecwast yn Llandecwyn (wedi ei baratoi gan Gaffi’r Maes)
9.45 yb – Taith gerdded i'r Lasynys, heibio Plas Llandecwyn, drwy Geunant Coch, heibio Garth-byr a thrwy Goed Garth-byr, heibio Cefn Trefor Fawr a Dolorgan i bentref Soar, ac ymlaen i Bont y Glyn. Gobeithiwn gael cyfle yma i gerdded heibio Glyn Cywarch, cartref presennol y teulu Ormsby-Gore (Arglwydd Harlech), lle cafodd Ellis Wynne ei addysgu. Ar ôl mynd heibio Llety a Llechwedd-du-mawr, down yn ôl i’r Lasynys.
Gweddill y prynhawn - Canu carolau haf ac adloniant ysgafn yn y Lasynys
Penwythnos Calan Haf - gwybodaeth ychwanegol
Bydd paned a chacen ar gael yn Y Lasynys Fawr wrth ddychwelyd, ond bydd angen pecyn bwyd i ginio ar gyfer y ddau ddiwrnod.
COFIWCH - Nifer cyfyngedig o lefydd sydd gennym ar y teithiau, ac mae hi'n argoeli y bydd y digwyddiad yn llenwi'n sydyn iawn.
Mae cyfle i ddewis a dethol hefyd; cysylltwch i wneud ymholiadau pellach os yw hyn yn berthnasol i chi; ee am ddod i'r gwasanaethau ond ddim am gerdded.
Casgliad
Bydd casgliad yn ystod y digwyddiadau i Gyfeillion Ellis Wynne sydd yn gweithio'n eithriadol o ddygn i gynnal a chadw'r adeilad a'i gadw ar agor i'r cyhoedd, gan hyrwyddo pwysigrwydd Ellis Wynne a'i waith.
Cysylltu
I logi lle, neu os oes ganddoch chi unrhyw ymholiad, cysylltwch ar bob cyfrif drwy ffonio 01766 781395, neu wrth yrru e-bost i ylasynys@btconnect.com

F & P